Aviso Legal

 

En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase que esta páxina web, con dominio www.misela.es, é titularidade de Misela, Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Noia e Muros.

A responsable do servizo prestado a través da Web é:

Misela, Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Noia e Muros.
 Avda. República Arxentina, nº 60, CP 15200, en Noia (A Coruña).
 Teléfono: 981972822
 Dirección de correo electrónico: misela@misela.es
 C.I.F.: G-15.450.208

TERMOS E CONDICIÓNS

 1. USUARIAS/OS: O acceso e/ou uso deste portal de Misela atribúe a condición de USUARIA/O, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xeraies de Uso aquí reflexadas.
 2. 2. USO DO PORTAL: misela.es proporciona o acceso a multitude de informacións, datos e fotografías (en diante, «os contidos») en Internet pertencentes a Asociación Misela.A/O USUARIA/O asume a responsabilidade do uso do portal. A/O USUARIA/O comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo  poderían ser servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias que se cheguen a crear dentro do portal) que Asociación Misela ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a nonempregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e a orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Asociación Misela, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos o calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outras/os usuarias/os e modificar ou manipular as súas mensaxes. Asociación Misela resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultaran axeitados para a súa publicación. En calquera caso, Asociación Misela non será responsable das opinións vertidas polas/os usuarias/os a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se poidan chegar a crear dentro do portal web corporativo, así coma nos perfiles oficiais de redes sociais de Asociación Misela.
 3. PROTECCIÓN DE DATOS: Asociación Misela cumpre coas directrices e obrigacións reguladas no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais edemais normativa vixente sobre protección de datos en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais empregados nos seus sistemas de información, así coma a súa confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliencia en todo momento.
 4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Asociación Misela por sí ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así coma dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura edeseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seufuncionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Asociación Misela ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Asociación Misela. A/O USUARIA/O comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Asociación Misela. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. A/O USUARIA/O deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Asociación Misela.
 5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Asociación Miselanon se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesares de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.
 6. MODIFICACIÓNS: Asociación Misela resérvaseo dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta coma a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.
 7. ENLACES: No caso de que en www.misela.es se dispuxesen enlaces ouhipervínculos cara outros sitios de Internet, Asociación Misela non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Asociación Misela asumirá responsabilidade algunha polos contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación clas entidades conectadas.
 8. DEREITO DE EXCLUSIÓN: Asociación Misela resérvaseo dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sennecesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aquelas/os usuarias/os que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.
 9. XERALIDADES: Asociación Misela perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así coma calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
 10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIONES E DURACIÓN: Asociación Misela poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condiciones irá en función da súa exposición e estarán vixentes haa que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
 11. LEXISLACIÓN APLICABLE EXURISDICCIÓN: A relación entre Asociación Miselae A/O USUARIA/O rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais competentes.
Ir al contenido