Ningún dos cargos da Xunta Directiva de Misela recibe retribución algunha. Todos os cargos desempeñan a súa labor de xeito altruista.

Co obxectivo de ampliar e reforzar a transparencia da nosa actividade e, segundo o establecido na Lei 13/2013 de transparencia, acceso á información pública e bó goberno, facemos pública a seguinte documentación:

Memoria de Actividades 2017

Conta de Resultados 2017

Memoria de Actividades 2016

Conta de Resultados 2016

Memoria de Actividades 2015

Conta de Resultados 2015

Estatutos

Código Ético

Carta Dereitos e Deberes Usuarios

Política de Calidade