Ningún dos cargos da Xunta Directiva de Misela recibe retribución algunha. Todos os cargos desempeñan a súa labor de xeito altruista.

Co obxectivo de ampliar e reforzar a transparencia da nosa actividade e, segundo o establecido na Lei 13/2013 de transparencia, acceso á información pública e bó goberno, facemos pública a seguinte documentación:

Memoria de Actividades 2018

Conta de Resultados 2018

Memoria de Actividades 2017

Conta de Resultados 2017

Memoria de Actividades 2016

Conta de Resultados 2016

Memoria de Actividades 2015

Conta de Resultados 2015

Estatutos

Código Ético

Carta Dereitos e Deberes Usuarios

Política de Calidade