Os órganos de goberno da asociación son a Asemblea Xeral de socios e, na súa representación, a Xunta Directiva que conta coa seguinte composición:

Presidenta: Dona Mª Carmen Hermida Santamaría

Vicepresidenta: Dona Emilia Martínez Barreiro

Secretaria: Dona Mª Oliva Filgueira Peña

Tesoureiro: DonJosé Barrio Guldrís

Vogais:

1º.- Dona Rocío Pedrosa Pedrosa

2º.- Dona Mª Dolores García Hermida

3º.- Dona María del Sol Cespón Carnota

4º.- Dona Noemí Rodríguez Calvo

 

As novas incorporacións e a modificación dalgúns cargos dos membros da Xunta Directiva quedou aprobada na Asemblea Xeral de Socios celebrada o día 29 de abril do 2016.

 

Os socios e socias da Asociación Misela contribúen solidariamente ó cumprimento da nosa misión e a cambio reciben información periódica das actividades que se realizan na entidade, así como poden beneficiarse dalgúns beneficios fiscais pola súa aportación.

Se quere colaborar con nós, descargue e cubra o formulario que corresponda dos seguintes, podendo entregalo nas nosas instalacións:

Solicitude Socio Numerario (para persoas individuais)

Solicitude Socio Protector (para empresas)