Os órganos de goberno da asociación son a Asemblea Xeral de socios e, na súa representación, a Xunta Directiva que conta coa seguinte composición:

Presidenta: Dona Mª Carmen Hermida Santamaría

Vicepresidenta: Dona Emilia Martínez Barreiro

Secretaria: Dona Mª Oliva Filgueira Peña

Tesoureiro: Don José Barrio Guldrís

Vogais:

1º.- Dona Rocío Pedrosa Pedrosa

2º.- Dona Mª Dolores García Hermida

3º.- Dona María del Sol Cespón Carnota

4º.- Dona Noemí Rodríguez Calvo

 

As novas incorporacións e a modificación dalgúns cargos dos membros da Xunta Directiva quedou aprobada na Asemblea Xeral de Socios celebrada o día 29 de abril do 2016.

 

Os socios e socias da Asociación Misela contribúen solidariamente ó cumprimento da nosa misión e a cambio reciben información periódica das actividades que se realizan na entidade, así como poden beneficiarse dalgúns beneficios fiscais pola súa aportación. Na actualidade contamos 339 asociados na entidade.

Se quere colaborar con nós, descargue e cubra o formulario que corresponda dos seguintes, podendo entregalo nas nosas instalacións:

Solicitude Socio Numerario (para persoas individuais)

Solicitude Socio Protector (para empresas)