Os órganos de goberno da asociación son a Asemblea Xeral de socios e, na súa representación, a Xunta Directiva que conta coa seguinte composición:

Presidenta: Dona Mª Carmen Hermida Santamaría

Vicepresidenta: Dona Mª Begoña Martínez García

Secretaria: Dona Mª Oliva Filgueira Peña

Tesoureiro: Don José Barrio Guldrís

Vogais:

1.- Dona Rocío Pedrosa Pedrosa

2.- Dona Mª Dolores García Hermida

3.- Dona María del Sol Cespón Carnota

4.- Dona Noemí Rodríguez Calvo

5.- Mª José Abuín Martínez

 

Estes membros da Xunta Directiva resultaron elixidos na Asemblea Xeral de Socios celebrada o día 17 de decembro do 2018.

 

Os socios e socias da Asociación Misela contribúen solidariamente ó cumprimento da nosa misión e a cambio reciben información periódica das actividades que se realizan na entidade, así como poden beneficiarse dalgúns beneficios fiscais pola súa aportación. Na actualidade contamos 339 asociados na entidade.

Se quere colaborar con nós, descargue e cubra o formulario que corresponda dos seguintes, podendo entregalo nas nosas instalacións:

Solicitude Socio Numerario (para persoas individuais)

Solicitude Socio Protector (para empresas)