Misión

A Asociación Misela é unha entidade privada sen ánimo de lucro que ten como misión promover o desenvolvemento persoal e social das persoas con discapacidade, así como fomentar a participación e o benestar das familias, a través dunha atención individualizada e interdisciplinar dende a infancia, na comarca de Noia e concellos limítrofes.

 

Visión

-Ofrecer servizos integrais, estables e de calidade á persoa con discapacidade e á súa familia.

- Ser un referente na prestación de servizos a nenos/as con discapacidade ou risco de padecela e a persoas con discapacidade, con recoñecemento social.

- Ser unha entidade con capacidade de adaptación á evolución das necesidades do colectivo e factores externos que inflúan no 3º sector.

 

Valores

As accións levadas a cabo pola Asociación Misela, réxense polos seguintes valores:


1. Traballo en equipo
2. Mellora continua
3. Respecto
4. Transparencia
5. Igualdade interseccional
6. Implicación
7. Confianza
8. Proximidade
9. Accesibilidade
10. Inclusión
11. Capacidade de adaptación ó cambio
12. Profesionalidade