20 de agosto de 2020

Equipo de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá (EDIAT)

O primeiro servizo que se creou na Asociación foi o Servizo de Fisioterapia, en 1995, dirixido a nenos de 0 a 16 anos. En 2005, coa incorporación da figura do terapeuta ocupacional, créase o Equipo de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá (EDIAT), que presta apoio especializado ó desenvolvemento dos nenos e nenas con trastornos no seu desenvolvemento ou risco de padecelo, ás súas familias e ó entorno.

Os nenos que acoden a tratamento neste servizo distribúense en dous grupos de atención:

 • 0-6 anos: nenos con trastornos no seu desenvolvemento, ou risco de padecelo, e as súas familias.
 • 6-16 anos: nenos con discapacidade recoñecida legalmente (certificado de discapacidade) e as súas familias.

A atención que se presta dende o EDIAT inclúe:

 1. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: inclúe intervencións de fisioterapia, terapia ocupacional, psicoloxía e outras. As sesións poden ser individuais ou grupais, e a metodoloxía empregada nas mesmas, así como a súa duración e frecuencia, dependen das características de cada neno e dos obxectivos específicos da intervención planificada.
 2. PROGRAMA DE TRANSICIÓN Á VIDA ADULTA (PTVA): programa destinado a adolescentes de entre 14 e 16 anos, dirixido a enfocar a transición dende o noso servizo a outros recursos públicos ou privados, apoiando e preparando ó usuario e á súa familia para o proceso de saída.
 3. ASESORAMENTO EN ADAPTACIÓN FUNCIONAL DO ENTORNO E PRODUTOS DE APOIO: é importante destacar a necesidade de mellora dos espazos nos que o neno desenvolve as súas actividades, para proporcionar un recurso indispensable que favoreza a independencia e autonomía persoal dos nenos. Desde o EDIAT realízanse visitas domiciliarias e escolares, para valorar in situ a necesidade e a posibilidade de realizar unha adaptación funcional dos ámbitos onde o neno pasa a maior parte do seu tempo. Coa información recollida nas visitas realizarase o asesoramento oportuno, que inclúe as medidas a tomar, os recursos necesarios e información sobre materiais, dispositivos, custos, empresas, etc. Realízanse ademais tarefas de valoración e asesoramento sobre a necesidade e forma de utilización de produtos de apoio coa intención de mellorar a independencia do neno.
 4. ATENCIÓN ÁS FAMILIAS: A atención ás familias inclúe diversas accións:
 • Atención individual: consta de atención psicolóxica, entrevistas, orientacións, asesoramento e apoio, en función das necesidades da familia, así como da intervención planificada para o neno.
 • Derivación a outros profesionais, cando se valore que a familia necesita unha atención que non se pode ofrecer desde o servizo.
 • Outras actividades: trátase de accións xerais para todas as familias da asociación (accións formativas e divulgativas, ocio, etc.). Ver Atención ás Familias.
 • COORDINACIÓN CO ENTORNO: resulta necesario establecer unha adecuada coordinación cos servizos e profesionais que están en contacto co neno e a súa familia: educación, sanidade, servizos sociais, etc., así como con outros recursos do entorno, relacionados especialmente co ocio (ludotecas, actividades extraescolares, etc.), a través de reunións ou doutras formas de contacto (teléfono, mail, informes).  Neste aspecto, cabe destacar a coordinación co SAT (Servizo de Atención Temperá), do Concello de Noia, servizo co que se traballa moi estreitamente na atención ós nenos e ás familias.  Tamén realizamos derivacións a diversos servizos, cando non podemos dar resposta ás necesidades do neno ou da familia.
 • SEGUIMENTO: En ocasións, existen casos nos que non se realiza unha intervención especializada, ben porque non é necesaria, ben porque non é posible: longos desprazamentos, situación laboral da familia, idade do neno (en nenos maiores de 6 anos é necesario o certificado de discapacidade), etc. A través de citas periódicas, de frecuencia variable segundo o caso (mensuais, trimestrais, etc.), efectúanse revisións do estado do neno, e propóñense orientacións para apoiar a súa evolución.
Política de Privacidade e Aviso Legal